Information till Entreprenörer

Allmän information
Vårt verksamhetssystem bygger på ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, och som entreprenör/leverantör ska följande punkter följas för att vår policy och kraven enligt ISO ska uppfyllas.

1. Entreprenören ska följa gällande lagkrav och vara ackrediterad/har tillstånd för sin verksamhet.

2. Entreprenörens kvalitets- och miljöstyrningsrutiner skall redovisas.

3. Entreprenören namnger skriftligt ansvarig montör/kontaktperson till vår projektledare.

4. Entreprenörens ombud besöker arbetsplatsen regelbundet och i erforderlig omfattning. Kontakt skall då tas med vår projektledare.

5. Entreprenören skall underrätta sig om arbetsplatsens särskilda förutsättningar t ex när det gäller: Hjälmkrav – Säkerhet – Larmanordningar – Utrymningsvägar -Brandsläckningsutrustning – Förstahjälpen utrustning -– Avfallshantering mm.

6. Inventering av arbete med särskild risk skall utföras innan entreprenaden påbörjas. Plan för arbeten med särskild risk ska redovisas för platsledningen.

7. Miljöriskinventering skall utföras innan entreprenaden påbörjas.

8. Arbetsplatsens motto: ”Rent bygge”. Entreprenören rengör omgående efter eget arbete och tillser att ordning och reda upprätthålls på arbetsstället. Upprepade brister efter tillsägelse kan innebära fakturering av städning.

9. Eget material placeras på anvisad plats.

10. Sortering av avfall skall efterföljas.

11. Miljöfarligt avfall borttransporteras av respektive entreprenör eller enligt överenskommelse med platsledningen.

12. Ansvarig montör/arbetsledare ska informera sig om vad som avhandlas vid bygg/produktionsmöten på arbetsplatsen. Entreprenörens ombud deltar på möten om Radiator så kräver.

13. I projekt med pågående verksamhet, kvarboende eller kringboende hyresgäster skall entreprenören uppträda så att onödiga störningar undviks. (Ex. musikljud från radio o dyl.).

14. Rökning får inte förekomma inomhus på byggarbetsplatsen. Vi tänker på de som är allergiska och på allas hälsa och minskar brandrisken.

15. Reglerna för ”Heta arbeten” skall följas.

16. Entreprenören har fortlöpande god leveransbevakning samt håller platschefen väl underrättad om leveranstider.

17. Om inte annat överenskommes gäller: Arbetstider för montör är:06.45 – 16.00 måndag- fredag. Raster mellan: 08,45 – 09,15 och 11.15 – 11.30 samt 13.30 – 14,00

18. Entreprenören skall under arbetets gång fortlöpande utföra dokumenterad egenkontroll.

19. Entreprenören skall, omgående, till Radiators projektledare påvisa upptäckta fel eller felkällor på arbetsplatsen.

20. Förändringar i åtagande skall omgående anmälas till Radiator genom ”ÄTA”/avvikelse och får inte utföras innan godkännande från oss.

21. Varje arbetsplats skall utgöra ett referensobjekt.

22. ID06 eller godkänd legitimation/namnbricka skall bäras synligt på arbetsplatsen av samtliga.

23. Entreprenörens personal skall ha erforderlig utbildning för att handha egna maskiner och hjälpmedel.

24. Entreprenören tillser att arbetet utförs fackmässigt i enlighet med handlingarna.

25. Entreprenören ansvarar för att dennes anställda och underentreprenörer uppfyller gällande lagar och krav.

26. Entreprenörens arbetsledare skall ha uppdaterade anhörighetslistor så han omgående kan kontakta anhöriga vid olycksfall.

27. Entreprenörens eventuella kostnader enligt denna information bestrids av Radiator.

28. Entreprenör som inte följer dessa krav trots påminnelse/uppmaning kommer vi att innehålla betalning för, till dess kraven är uppfyllda.

Kundkrav
I vissa projekt och hos vissa av Radiators kunder ställer kunden krav utöver lagkraven. Radiator förmedlar dessa krav till entreprenören som då är skyldig att informera sin personal.

Om du som entreprenör eller någon dina anställda får information om kundkrav på annat sätt (t.ex. information från kunden på arbetsplatsen) så ska kraven efterlevs och Radiator informeras. Det är alltid viktigt att uppfylla kundens krav.