Kvalitet och miljö

Miljö och hållbarhet

Både som företag och som människor ser vi på Radiator ljust på framtiden. Därför finns ett dokumenterat hållbarhets- och miljötänk med i alla val vi gör – i dagligt arbete, inköp, materialval och strategisk planering.

Givetvis finns ett sådant tänk också med i de konstruktionslösningar vi tar fram. Alla konstruktioner för till exempel vatten, uppvärmning med fjärrvärme, och värmepumpar ska självklart göras långsiktigt – med framtiden i åtanke.

En för dig som kund funktionell, ekonomisk och hållbar lösning är ju det som både du och vi vinner mest på i längden.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljöpolicy

Här kan du ladda ner vår Kvalitet, miljö och arbetsmiljöpolicy.
Ladda ner!

Swedac Ackreditering

 

Hållbarhetsrapport för Radiator VVS AB

Affärsmodell och riktlinjer:

Radiator VVS AB är en av Sveriges äldre rörinstallatörer och vi levererar allt inom VVS. Vi har en stark lokal förankring vilket gynnar vår strävan efter långsiktiga och nära kundrelationer.

Kvalitet skall gå som en röd tråd genom första kundkontakt till färdig leverans och vidare till underhåll och service.

Tillsammans med våra kunder och medarbetare skapar vi samhällsvärden som skall nyttjas tryggt och säkert under lång tid framåt av flertalet av samhällets intressenter.

För att dessa samhällsvärden skall hålla över tid innebär det för oss att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, där varje dagsarbete genomsyras av ett aktivt ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Ambitionen är alltid att leverera bättre än förväntat i dessa perspektiv, vilket drivs av de lokala filialerna där närvaron av våra tekniska och effektiva lösningar är basen för att på ett framgångsrikt sätt möta upp mot våra högt uppställda hållbarhetsmål och perspektiv.

Radiator är sedan 2016 certifierat för ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Radiator har en gemensam plattform för policy för riktlinjer inom miljö, hållbarhet och arbetsmiljö med mera. Risk och förbättringspunkter har vägts fram och ett uppföljningssystem på årsbasis fastställts. Vid de planerade ISO-revisionerna, som genomförts hösten/våren 2018/2019, uppvisades mycket god måluppfyllelse att vi systematiskt arbetar helt i enighet med hur våra ISO system är uppsatta. Detta är mycket glädjande, och ett kvitto på, att vi arbetar rätt och följer våra egna riktlinjer.

Radiator har en hög delegeringsmodell där varje producerande filial i landet har stort eget ansvar för kunder, försäljning, egenkontroll och projektgenomförande med möjlighet till avrop av centrala resurser för säkerställande av det lokalt producerade värdet.
Bolagets produktion omfattar för närvarade 27 geografiska produktionsställen där varje filial interagerar med de lokala intressenterna för att uppnå bästa möjliga synergieffekter på orten vad gäller produktion, ekonomi, personal, logistik, miljö och leverantörer. Att arbeta med intressenter som delar bolagets grundläggande värderingar och affärsmoral är ofta mycket goda förutsättningar för att slutresultatet skall gynna de intressenter som direkt eller indirekt bidrar till det samhälleliga mervärdet.

Radiator ska förknippas med spetskompetens och yrkesstolthet. Tillsammans med kunder och leverantörer utvecklar vi rörinstallationslösningar som avlastar miljön och minskar energiförbrukningen för kommande generationer.

Verksamhet inom Radiator påverkar och påverkas av ett flertal olika intressenter i samhället. Vi arbetar för att uppnå en nära interaktion med kunder, medarbetare, leverantörer, kommuner/landsting och statliga myndigheter och ägare. En stor del av dialogen sker genom personliga möten i det dagliga arbetet. Dessutom har Radiator återkommande olika mötesforum vilka bidrar till att vi förstår våra intressenternas behov och förväntningar bättre samt informera om Radiators motsvarande och företagets olika mål framåt. I dialogen med intressenterna får vi reda på vad vi gör bra i vår verksamhet, men också vad vi kan förbättra.

Radiator har arbetat fram ett antal riktlinjer och policy om hur vi skall förhålla oss internt och gentemot våra intressenter. De är i huvudsak;

 • Integritetspolicy
 • Miljöpolicy
 • Personalpolicy
 • Kvalitetspolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Bemötandepolicy
 • Jämställdhets- och diskrimineringspolicy

Miljöfrågor:

I anbud/konstruktion- och upphandlingsarbetsprocessen arbetar Radiator med att välja material och metoder för rörinstallationer som är så miljö- och energieffektiva som är tekniskt och ekonomiskt rimligt.

I produktionsprocessen fortsätter samma synsätt där Radiators arbetssätt och metoder väljs som är så miljö- och energieffektiva som är tekniskt och ekonomiskt rimligt med hänsyn till enskilt projekt och produktionsplats, likaväl som kundens avtalade rättigheter/skyldigheter. Genom planering minimerar vi alltid energiförbrukning, resor och transporter i produktionen och balanserar dessa mot varje projekts unika förutsättningar.

Bolaget betydande miljöaspekter är:

 • Förbrukningsvaror (av metall) CU rör Stålrör och delar
 • Kemikalier
 • Avfall farligt avfall, metallskrot, plåt och blandskrot
 • Transporter resor med bil

Hur dessa aspekter hanteras framgår av Bolagets produktionsprocess bilaga 1.

Vi upplyser och erbjuda alltid våra kunder miljö- och energieffektivare alternativ när sådana identifierats i Bolagets affärsprocess. Från Anbudsstadiet till överlämnande, slutbesiktning och senare även garantibesiktning.

Sociala förhållanden, respekten för mänskliga rättigheter samt personal:

Umgänget anställda emellan samt mellan anställda och företagets intressenter skall präglas av respekt och omtanke för individen och individens profession. Detta innebär att människor har rätt till anställning, utbildning, utveckling och befordran oavsett kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder och gränsöverskridande identitet eller uttryck.

För att tillse att denna fundamentala grundsyn inte grumlas eller försvagas är det varje anställds ansvar och skyldighet att i det vardagliga arbetet var uppmärksam på händelser som kan innebära en direkt konflikt med bolagets grundfundament, enligt ovan, men att även vara observant på mindre och ofta till synes obetydliga händelse, som på sikt kan komma att börja normaliseras, och på så sätt öka risken för att bryta både mot bolagets kodex som gällande lagstiftning i denna fråga.

Hos Radiator är den personliga kontakten mellan chef och medarbetare okomplicerad. Bolaget anser det viktigt att ha ett öppet klimat där åsikter och synpunkter ventileras på daglig basis. Det är filialchefernas ansvar att både i vardagen som årligen lyfta följande frågeställningar med var och en av tjänstemännen på sin filial och för VD på HK.

 • Mål och utveckling för individen
 • Behov av eller önskemål om kompetensutveckling
 • Synpunkter och utvärdering av genomförda utbildningar.
 • Samarbete och ledarskap (relationer, direktiv, krav, information, återkoppling)
 • Arbetsmiljö (trivsel, stress, hjälpmedel, arbetstider)

Inom Radiator har vi tagit fram två systematiska forum för utbildning och kompetensförsörjning för framtida ledare inom Radiator:

 • Radiator Gruppen samt
 • Radiators Traineeprogram

Radiator Gruppen:

Radiator Gruppen representeras av filialrepresentanter som tillsammans tillbringar schemalagd tid 4 ggr/år för att diskutera och resonera om specifika företagsfrågor med inslag av externa föreläsare från allt mellan tekniska nyheter till HR-frågor. Syftet är att stärka deltagarnas samsyn i bolagets affärsmodell och riktlinjer enligt ovan, samt att stärka Gruppens gemenskap då deltagarna är bolagets yngre chefer och de som skall bära bolagets verksamhet och ledning under många år framåt.

Radiators Traineeprogram:

Traineeprogrammet är Radiators eget utbildningsprogram som genomförs i egna utbildningslokaler i Göteborg. Programmet bedrivs som en intern skola och riktar sig till morgondagens tänkta chefer som uppvisat ett särskilt engagemang, intresse och nyfikenhet under sin anställning. Deltagarna har ofta arbetat några år som montörer/ledande montör men även anställda som arbetat som projektledare finns med i denna grupp. Traineeprogrammet erbjuds i samförstånd med anställd och närmaste chef som en möjlig utvecklingsplattform inom bolaget. Programmet är även en del i att synliggöra en karriärväg för att attrahera och behålla kompetent personal. Programmet syftar även till att säkerställa att alla inom Radiator har rätt förutsättningar för att kunna leverera i sina nuvarande och framtida roller, där bolagets affärsmodell och kodex står i centrum.

Innehållet är Projektledning, Internt affärssystem, Bolagets verksamhetssystem och Policy, Förhandlingsteknik, Kalkylering, Kommunikation, Ledarskap och Entreprenadjuridik. Utbildningen sträcker sig i dagsläget över 1–1,5 år.

Motverkan mot korruption:

Att motverka korruption inom samhället eller Radiator med intressenter är lika och en grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt resultat.

Med korruption menas att en organisation, institution, företag eller individ tillskansar sig otillbörlig vinning. I begreppet korruption ingår mutor, bestickning, utpressning, favorisering och nepotism, svindleri och jäv. Vissa typer av korruption, såsom t.ex. mutor, kräver såväl en mottagare som en givare.

Anställda ska inte för egen eller annan parts vinning utnyttja sin position inom Radiator vid sina kontakter med anställda, kunder, leverantörer eller andra personer och grupper. De ska med omsorg hantera medel och material som anförtrotts dem och ska vara beredda att under sin anställning kunna redogöra för såväl finansiella medel som eventuellt material.

Omständigheter som skall beaktas mellan Radiator och andra privatägda företag:

Bolaget följer Institutet Mot Mutor näringslivskod vilket innebär att den allmänna utgångspunkten är att en förmån tillåts om den är måttfull och lämnas öppet till det företag där mottagaren är anställd.

 • Öppenhet:
  Kravet på öppenhet innebär att en förmån normalt ska riktas direkt till det andra företaget, vara godkänd av det företaget eller vara förenlig med det företagets etablerade policy i fråga om förmåner.
 • Måttfullhet:
  Kravet på måttfullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteendepåverkande för mottagaren. Vad som kan anses måttfullt eller inte måttfullt är helt beroende på både givare som mottagare. Det är även beroende av företag och bransch. Lokala seder och bruk vid utländska affärskontakter får också beaktas vid bedömningen av vad som är måttfullt.Om flera förmåner erbjuds skall dessa förmåner bedömas i ett sammanhang.

De omständigheter som ska beaktas särskilt vid bedömning om du som anställd i Radiator kan komma i en jävs eller otillåten förmån gentemot offentliga organ som finansieras av statliga medel, särskilda skyddsintressen som banker, finans- och försäkringsbolag samt företag inom certifiering och kontrollerande verksamheter är:

 • Förmånens värde:
  Risken för beteendepåverkan ökar med förmånens ekonomiska eller personliga värde och frekvens av förmåner. Försiktighet skall iakttagas när det gäller förmåner av inte obetydliga värden, förmåner som förekommer frekvent och förmåner med personligt värde.
 • Mottagarens position:
  Det är betydelsefullt vilken anställning mottagaren av förmånen har. Om någon av Bolagets uppdragsgivare arbetar åt myndighetsutövande organ eller organ som har hand om offentliga upphandlingar intar denne en särställning även om han/hon själv inte beslutar i sådana ärenden (utan tillhör t ex personer som arbetar med administration och service). Särskild restriktivitet ska därför iakttas om förmåner lämnas till sådana personer. Detsamma gäller förmåner till den som är anställd i eller uppdragstagare hos ett företag som ägs eller finansieras av staten, landstinget eller kommun.
 • Förmånens art:
  Risken för att en förmån skall bedömas som otillåten ökar ju svagare anknytningen är till mottagarens arbetsuppgifter. Det är därför av betydelse om förmånen har ett tydligt samband med och ingår som en naturligt och nyttigt led i mottagarens arbete. Med det avses t ex att diskutera arbetsrelaterade frågor över en måltid, eller en studieresa där arbetsrelaterade programpunkter utgör ett väsentligt inslag.
 • Mottagarkretsen och formerna för erbjudandet av förmånen:
  En förmån av evenemangskaraktär bör i princip riktas till en obestämd krets av personer snarare än till särskilt utvalda. Det är vidare av betydelse att förmånen lämnas öppet från våra anställdas sida. Kravet på öppenhet innebär att en förmån normalt ska riktas direkt till mottagarens arbets- eller uppdragsgivare, vara godkänd av denne eller vara förenlig med dennes etablerade policy i fråga om förmåner.